Algemene voorwaarden NRcollecties.nl

Deze algemene voorwaarden van NRcollections.nl zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulerend Overleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van NRcollections.nl met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan ​​van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Naleving en aanvullende garantie

Artikel 13 - Bezorging en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden NRcollecties.nl

Artikel 1 - Definities

In deze omstandigheden:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden verstrekt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 2. Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens in digitale vorm geproduceerd en geleverd;
 6. Duurcontract: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel. waarvoor de informatie bedoeld is en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie toestaat;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te annuleren;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van NRcollecties.nl en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten aan consumenten op afstand aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten waarbij tot en met de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor annulering: het Europese modelformulier voor opname opgenomen in bijlage I van deze voorwaarden;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

NRcollections.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aan, op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zichtbaar zijn en zo spoedig mogelijk op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, elektronisch ter beschikking worden gesteld aan de consument op een zodanige wijze dat de consument een eenvoudige wijze kan vinden. manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid mutatis mutandis van toepassing en in geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. .
 5. Artikel 4 - Het aanbod

 6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet
 8. Elke aanbieding bevat dergelijke informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 9. Artikel 5 - Het contract

 10. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de desbetreffende voorwaarden.
 11. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk elektronisch bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 12. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 13. De ondernemer kan binnen wettelijke kaders - informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 14. Uiterlijk bij aflevering van het product, de dienst of digitale inhoud, zal de ondernemer de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  1. het bezoekadres van de bedrijfslocatie van de handelaar waar de consument terecht kan met klachten;
  2. de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de service of digitale inhoud; voor zover van toepassing, de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor opname.
 15. In het geval van een uitgebreide transactie is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Met producten:

 1. De consument kan een overeenkomst betreffende de aankoop van een product beëindigen gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen. De handelaar kan de consument vragen naar de reden van de intrekking, maar niet om hem te verplichten zijn reden (en) te vermelden.
 2. De bedenktijd bedoeld in het eerste lid gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, op voorwaarde dat hij de consument voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van verschillende producten met een andere levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  in contracten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Voor services en digitale inhoud die niet op een tastbare drager wordt afgeleverd:

 3. De consument kan een onderhoudsovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De handelaar kan de consument vragen naar de reden van de intrekking, maar niet om hem te verplichten zijn reden (en) te vermelden.
 4. De bedenktijd bedoeld in het derde lid gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is afgeleverd wanneer er geen informatie is over het herroepingsrecht:

 5. Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, vervalt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd zoals overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel.
 6. Indien de handelaar de consument de in het voorgaande lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze ontvangt. informatie.

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Het basisprincipe hier is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het resultaat is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in paragraaf
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst geen wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij de ondernemer binnen de bedenktijd op de hoogte brengen door middel van het modelformulier voor herroeping of op een ondubbelzinnige manier.
  2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, retourneert de consument het product of geeft het over aan (een gemachtigde vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. In elk geval heeft de consument voldaan aan de retourperiode als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument levert het product met alle accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van de goederen niet te dragen.
  6. Als de consument opzegt nadat hij expliciet heeft gevraagd dat de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed is voor verkoop begint in een beperkt volume of hoeveelheid tijdens de bedenktijd, is de consument de bedrag van de ondernemer dat evenredig is aan dat deel van de verplichting dat de ondernemer heeft vervuld op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  7. De consument maakt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet in een beperkte hoeveelheid of hoeveelheid te koop zijn aangeboden, of voor de levering van stadsverwarming, indien:
   1. de ondernemer heeft de consument niet de wettelijk vereiste informatie verstrekt over het herroepingsrecht, de terugbetaling van kosten in geval van herroeping of het modelformulier voor herroeping, of;  
   2. de consument heeft niet uitdrukkelijk verzocht om de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de afkoelingsperiode te starten.
  8. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
   1. hij heeft niet uitdrukkelijk ingestemd met de uitvoering van het contract vóór de levering vóór het einde van de bedenktijd;  
   2. hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer hij zijn toestemming geeft; of  
   3. de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
  9. Als de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. Indien de ondernemer de kennisgeving van intrekking door de consument elektronisch mogelijk maakt, zal hij onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving een ontvangstbevestiging sturen.  
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele verzendkosten die door de ondernemer in rekening worden gebracht voor het geretourneerde product, onmiddellijk maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de opname meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met betalen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.  
  3. De ondernemer maakt gebruik van dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt voor vergoeding, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.  
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

  Artikel 10 - Uitsluiting van herroepingsrecht

  De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, tenminste op tijd voor het sluiten van de overeenkomst:

  1. Producten of services waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen binnen de herroepingstermijn  
  2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is om de producten, digitale inhoud en / of diensten te kopen;  
  3. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en  
   2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Serviceovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, indien een bepaalde datum of periode van uitvoering in de overeenkomst is voorzien en anders dan voor bewoning, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;  
  5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien;  
  6. Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;  
  7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;  
  8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;  
  9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk met andere producten worden gemengd;  
  10. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar de levering kan pas na 30 dagen plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft ;  
  11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan het zegel na levering is verbroken;  
  12. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;  
  13. Levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en  
   2. de consument heeft verklaard dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

  Artikel 11 - De prijs

  1. Gedurende de periode die in de aanbieding wordt vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.  
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen. Deze link naar schommelingen en het feit dat genoteerde prijzen richtprijzen zijn, worden in de aanbieding vermeld.  
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.  
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit heeft bedongen en:
   1. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of  
   2. de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De prijzen die worden genoemd in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

  Artikel 12 - Complianceovereenkomst en aanvullende garantie

  1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die bestaan ​​op de datum van het sluiten van de overeenkomst. / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  
  2. Een aanvullende garantie die door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur wordt geboden, beperkt nooit de wettelijke rechten en claims die de consument krachtens het contract jegens de ondernemer kan afdwingen als de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.  
  3. Onder een aanvullende garantie wordt verstaan ​​elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk verplicht is in het geval dat hij zijn verplichtingen niet is nagekomen. deel van de overeenkomst. .    

   Artikel 13 - Levering en uitvoering
   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen tot verlening van diensten.  
   2. De plaats van levering is het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer.  
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het recht op schadevergoeding.  
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onmiddellijk terugbetalen.  
   5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.    

    Artikel 14 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging  

    Annuleringsverzekering:

    1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde beëindigen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van meer dan een maand.  
    2. De consument kan een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, beëindigen op elk moment tegen het einde van de overeengekomen termijn, met inachtneming van het overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van minimaal de hoogste maand.  
    3. Consumenten kunnen de in de vorige paragrafen genoemde overeenkomsten:
     • annuleren op elk moment en niet beperkt zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;  
     • opzeggen op zijn minst zoals ze door hem zijn aangegaan;  
     • annuleer altijd met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

      Uitbreiding:  

     • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag stilzwijgend niet worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.  
     • In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een vaste duur van maximaal drie maanden , als de consument instemt met deze uitgebreide overeenkomst. het einde van de extensie kan worden geannuleerd met een opzegtermijn van maximaal één maand.  
     • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van niet meer dan een maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op de reguliere, maar minder dan eenmaal per maand, levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.  
     • Een contract van beperkte duur voor de reguliere bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proefperiode of inleidende periode.  

      Duur:  

     • Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van niet langer dan één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen annulering vóór het einde van de overeengekomen termijn.    

      Artikel 15 - Betaling
      1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de bedragen die de consument verschuldigd is te worden betaald binnen 14 dagen na de ingangsdatum, of bij gebrek aan een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst om een ​​dienst te verlenen, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.  
      2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is het de consument in algemene voorwaarden mogelijk nooit verplicht om vooraf meer dan 50% te betalen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst (en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  
      3. De consument heeft de plicht onverwijld onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.  
      4. Indien de consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat hij door de handelaar op de laattijdige betaling is gewezen en de handelaar de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na de consument heeft binnen deze 14-daagse termijn niet betaald, de wettelijke rente is verschuldigd over het verschuldigde bedrag en de ondernemer is gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over uitstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de volgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan afwijken van de genoemde bedragen en percentages ten behoeve van de consument.    

       Artikel 16 - Klachtenprocedure
       1. De ondernemer heeft een goed gepubliceerde klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
       2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
       3. Klachten ingediend bij de ondernemer worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
       4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van NRcollecties.nl (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht zal dan zijn verzonden naar de betreffende ondernemer en naar NRcollecties.nl.
       5. Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onder de regels voor geschillenbeslechting valt.

       Artikel 17 - Geschillen

       1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
       2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten die door deze ondernemer worden geleverd of geleverd, met inachtneming van het hierna bepaalde, kunnen door zowel de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop. , PO Box 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl).
       3. Een geschil wordt alleen behandeld door de Geschillencommissie als de consument zijn klacht eerst binnen een redelijke termijn bij de ondernemer heeft ingediend.
       4. Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie worden ingediend.
       5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wenst, dient de consument binnen vijf weken na een door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek daartoe schriftelijk te verklaren, of hij dit wenst of het geschil door de bevoegde rechter zal worden behandeld. Als de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken hoort, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
       6. De Geschillencommissie neemt haar beslissing onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de Geschillencommissie-regeling (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen door middel van bindend advies.
       7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de procedure staken als de Ondernemer een surseance van betaling krijgt, failliet is gegaan of zijn zakelijke activiteiten heeft beëindigd, voordat een geschil door de Commissie ter zitting is behandeld en er is gewezen op een definitieve uitspraak.  
       8. Als naast de Geschillencommissie Webshop nog een andere geschillencommissie met de NRcollections.nl Geschillencommissies voor Consumentenaangelegenheden (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, houdt de Geschillencommissie voor NRcollections zich vooral bezig met geschillen met betrekking tot met name de wijze van verkoop of levering van diensten. nl bij voorkeur competent. Voor alle andere geschillen de andere erkende geschillencommissie die is aangesloten bij SGC of Kifid.

       Artikel 18 - Branchegarantie

       1. NRcollecties.nl garandeert de naleving van de bindende aanbevelingen van de Geschillencommissie NRcollecties.nl door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending naar de rechtbank voor herziening voor te leggen. Deze garantie herleeft als het bindende advies is gehandhaafd na toetsing door de rechtbank en de uitspraak waaruit blijkt dat dit definitief is geworden. Tot een bedrag van € 10.000 per bindend advies wordt dit bedrag door NRcollecties.nl aan de consument betaald. Voor bedragen van meer dan € 10.000, - per bindend advies wordt € 10.000 uitbetaald. NRcollecties.nl heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid voldoet aan het bindend advies.  
       2. De toepassing van deze garantie vereist dat de consument schriftelijk een beroep doet op NRcollecties.nl en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt ​​aan NRcollecties.nl. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt ​​dan € 10.000, wordt de consument aangeboden zijn vordering over te dragen voor zover deze hoger is dan het bedrag van € 10.000, - aan NRcollecties.nl, waarna deze organisatie de betaling op eigen naam betaalt en kosten. in de rechtbank zal de consument om voldoening vragen.    

        Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen  

        Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.< / p>      

        Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden NRcollecties.nl
        1. NRcollecties.nl wijzigt deze algemene voorwaarden niet dan in overleg met de Consumentenbond.
        2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden pas van kracht nadat ze op de juiste manier zijn gepubliceerd, met dien verstande dat in geval van toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding, de gunstigste bepaling voor de consument prevaleert.

         NRcollections.nl

         van Dijkstraat 16

         1111 ND, Diemen